Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Gal Events, Hofstede 185, 8212 WN LELYSTAD
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel November 2018 onder nummer 72911778
INHOUD
I. definities
II. toepasselijkheid
III. totstandkoming overeenkomsten
IV. regeling meer/minderwerk
V. bepalingen met betrekking tot concerten en optredens
VI. extra bepalingen met betrekking tot festiviteiten en/of evenementen
VII. extra bepalingen met betrekking tot theaterproducties
VIII. aanvullende bepalingen
IX. prijzen
X. betalingen
XI. reclames, boetedoening en schadevergoeding
XII. aansprakelijkheid
XIII. geschillen
I. DEFINITIES
1. Onder GAL EVENTS wordt verstaan; een full-service evenementenorganisatiebureau die een opdracht voor de organisatie van een evenement, optreden, festiviteit en/of theaterproductie van een opdrachtgever aanneemt.
2. Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan; degene die een opdracht voor de organisatie van een evenement, optreden, festiviteit en/of theaterproductie en/of voor het engageren van artiesten en/of musici aan GAL EVENTS heeft verstrekt.
3. Onder ‘DRAAIBOEK’ wordt verstaan: de overeenkomst van gemengde activiteiten uit het DRAAIBOEK, voor de organisatie en uitvoering van festiviteiten en evenementen in de brede zin waarbij GAL EVENTS zich bij één en dezelfde overeenkomst tegenover zijn opdrachtgever verbindt dat de organisatie en uitvoering van het evenement of festiviteit door middel van verschillende toeleveranciers (voor zaalhuur/vervoer/decoratie/catering/beveiliging/entertainment/AV-presentaties en andere elementen) onder verantwoordelijkheid van GAL EVENTS zal geschieden.
4. Onder ‘ARTIEST’ wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest en musicus dan wel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens GAL EVENTS tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens GAL EVENTS heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.
5. Onder ‘ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD’ worden in ieder geval verstaan; kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek-) instrumenten, etc. voor het optreden benodigd.
6. Onder ‘PLAATS VAN OPTREDEN’ wordt verstaan; de door GAL EVENTS met de opdrachtgever overeengekomen locatie voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen vinden.
7. Onder ‘TIJDSTIP VAN OPTREDEN’ wordt verstaan; de door GAL EVENTS met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden incluis tijdstippen van opbouw en afbraak van zaken voor het optreden benodigd.
8. Onder ‘PUBLIEK’ wordt verstaan; alle bij het optreden aanwezige toeschouwers, toehoorders c.q. aanwezige derden.
9. Onder ‘TOTALE UITKOOPSOM’ wordt verstaan; het totaalbedrag exclusief de wettelijke verplichte BTW dat de opdrachtgever ter zake van een opdracht aan GAL EVENTS verschuldigd is. In dit bedrag zijn mede begrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen voor zover verschuldigd.
10. Onder ‘WERKEN’ wordt verstaan; elk ontwerp evenementenconcept, elk ontwerp merchandisingconcept, elk ontwerp sponsoring concept, elk werkstuk, ieder model en idee en iedere geluids-, audiovisuele en/of filmproductie daarmee verband houdend waaraan door GAL EVENTS en/of door GAL EVENTS.
ingeschakelde derden daaronder begrepen definitief of voorlopig vorm is of wordt gegeven, alsmede alle voorontwerpen en voorschetsen.
11. Onder ‘NETTO-RECETTE’ wordt verstaan; de bruto-recette uitsluitend en achtereenvolgens verminderd met garderobe/bespreekgelden, BTW (en eventueel andere belastingen) en auteursrechten.
12. Onder INSOLVENTIE’ wordt verstaan; faillissement, gerechtelijk akkoord, onderhands akkoord met alle of meerderheid van de schuldeisers en het geval dat door partijen ten genoegen voldoende feiten zijn aangevoerd, waaruit blijkt dat een der partijen incluis door het bureau ingeschakelde derden zijn betalingen heeft gestaakt en in een toestand verkeert welke in feite overeenkomst met een der hierboven genoemde drie gevallen.
II. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van GAL EVENTS, samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, zoals vastgelegd in een PRODUCTIEVOORSTEL, DRAAIBOEKOVEREENKOMST, of welke aanbieding dan ook door of in opdracht van GAL EVENTS ten behoeve van de OPDRACHTGEVER verricht.
2. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de OPDRACHTGEVER van GAL EVENTS die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking.
3. Indien GAL EVENTS ten behoeve van of bij uitvoering van een DRAAIBOEKOVEREENKOMST een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een horecabedrijf in de zin van de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan zijn mede op de DRAAIBOEKOVEREENKOMST gesloten tussen GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983 uitgegeven door Horeca Federatie te ‘s-Gravenhage en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nr. 94/1983, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, voor zover het horecadiensten betreft.
4. Indien GAL EVENTS ten behoeve van of bij de uitvoering van een DRAAIBOEKOVEREENKOMST een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een vervoersbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, dan zijn mede op de DRAAIBOEKOVEREENKOMST gesloten tussen GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor personenvervoer met Autobussen 1984, uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nr. 127/1984, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene
Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, voor zover het vervoersdiensten betreft.
II. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Alle door GAL EVENTS gedane aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, zijn vrijblijvend. GAL EVENTS is gerechtigd na overleg met de OPDRACHTGEVER kosten in rekening te brengen voor de uitwerking van evenementenconcepten, merchandisingconcepten en sponsoring concepten.
2. GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER zijn eerst gebonden nadat en voor zover de OPDRACHTGEVER de eerder gedane aanbieding van GAL EVENTS persoonlijk of telefonisch na een goedkeurende bevestiging van GAL EVENTS heeft omgezet in een definitieve opdracht tijdens welk gesprek overeenstemming is bereikt over relevante zaken zoals locatie, optredende artiesten, datum, tijdstippen van optreden, overige dienstverlening en de totale uitkoopsom.
3. GAL EVENTS is gehouden binnen een maximale termijn van 7 (zeven) dagen deze opdracht van de OPDRACHTGEVER schriftelijk in tweevoud vast te leggen in een DRAAIBOEKOVEREENKOMST waarin tenminste is opgenomen de locatie, datum en tijdstippen van het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, de soort en aard van de te leveren prestatie, de overeengekomen prijs en andere met de dienstverlening verband houdende technische/organisatorische zaken.
4. De OPDRACHTGEVER dient een kopie van de DRAAIBOEKOVEREENKOMST binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst ondertekend aan GAL EVENTS terug te sturen. In geval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door een van de ouders of voogden. Het feit, dat de kopie van de DRAAIBOEKOVEREENKOMST niet ondertekend door de OPDRACHTGEVER geretourneerd is, kan nimmer dienen tot bewijs dat de opdracht door de OPDRACHTGEVER aan GAL EVENTS niet is verstrekt. Wanneer GAL EVENTS de kopie, door de OPDRACHTGEVER ondertekend, niet binnen 7 (zeven) dagen na verzending door GAL EVENTS aan de OPDRACHTGEVER retour ontvangen heeft, dan heeft GAL EVENTS behoudens haar recht op nakoming van de DRAAIBOEK- of andere OVEREENKOMST als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij, zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, mededeelt aan de OPDRACHTGEVER binnen 23 (drieëntwintig) dagen na voormelde 7e (zevende) dag.
5. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen welke van de schriftelijke DRAAIBOEK- of andere OVEREENKOMST als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk ondertekend zijn aanvaard of bevestigd.
IV. REGELING MEER/MINDER WERK
Alle wijzigingen in de DRAAIBOEKOVEREENKOMST worden wanneer daaruit voor GAL EVENTS meerdere werkzaamheden en kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder werkzaamheden en kosten ontstaan, als minderwerk. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van bij aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de TOTALE UITKOOPSOM of de laatste termijn daarvan. Minderwerk wordt slechts verrekend indien GAL EVENTS daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
V. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT CONCERTEN EN OPTREDENS
1. De OPDRACHTGEVER verklaart met de presentaties van de ARTIEST, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
2. De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn dat ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van 2 (twee) consumpties per uur gedurende het gehele optreden incluis opbouw en afbraak van ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD. Voorts verklaart de OPDRACHTGEVER ermee bekend te zijn dat de ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd wanneer een optreden incluis opbouw en afbraak langer dan 5 (vijf) uur duurt.
3. De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn dat musici en orkesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf met betrekking tot het optreden schriftelijk in de DRAAIBOEKOVEREENKOMST anders is overeengekomen.
4. De OPDRACHTGEVER staat bij het aangaan van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST in voor het aanwezig zijn van de voor het optreden vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de OPDRACHTGEVER ten opzichte van GAL EVENTS wanprestatie op.
5. De OPDRACHTGEVER garandeert; 5a. er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan GAL EVENTS, naar de eis van het werk van GAL EVENTS en door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen geen vertraging ondervinden. Dat de toegang tot de ruimten waarin GAL EVENTS en de door haar ingeschakelde derden moeten werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden;
5b. dat alle door de OPDRACHTGEVER te verstrekken materiaal incluis de afgesproken dienstverlening, vrij is van rechten van derden en GAL EVENTS en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, ook voor bijstand in en buiten rechte, terzake van pretense rechten van derden;
5c. dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn waar de ARTIEST zich kan kleden en waar de ARTIEST kan vertoeven tijdens pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen;
5d. dat er op de PLAATS VAN OPTREDEN een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle ZAKEN VAN OPTREDEN BENODIGD te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden –ook onverwachte- geen schade kunnen toebrengen aan de ARTIEST, diens kleding en de ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD;
5 e. dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en GAL EVENTS hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren, en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de ARTIEST ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van PUBLIEK;
5f. dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer PUBLIEK in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;
5g. dat er zonder schriftelijke toestemming van GAL EVENTS geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd;
5h. dat er zonder schriftelijke toestemming van GAL EVENTS geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de ARTIEST worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden;
5i. dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn;
5j. dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat GAL EVENTS, voor zover besproken, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf;
5k. dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en GAL EVENTS na overleg met de ARTIEST hierom verzoekt extra technisch personeel, stage-personeel en brandwachten aanwezig zullen zijn;
5l. er tijdig zorg voor te dragen dat GAL EVENTS informatie heeft verkregen over de op de PLAATS VAN OPTREDEN geldende algemene politie verordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden;
5m. dat door GAL EVENTS ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de ARTIEST en het gebruik daarvan uitsluiten zijn gericht op het bekend maken van het optreden.
6. Indien op het TIJDSTIP VAN OPTREDEN blijkt dat de populariteit van de ARTIEST zoveel groter is dan ten tijde van het aangaan van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST, dat aangepaste veiligheidseisen gewenst zijn, dient de OPDRACHTGEVER op eigen kosten de door GAL EVENTS aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van GAL EVENTS onvoldoende maatregelen zijn genomen is GAL EVENTS gerechtigd de ARTIEST te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de OPDRACHTGEVER enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van de overeengekomen door de OPDDRACHTGEVER te betalen TOTALE UITKOOPSOM.
7. GAL EVENTS draagt er zorg voor , dat de ARTIEST tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD , door of vanwege de OPDRACHTGEVER worden verstrekt of dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
8. GAL EVENTS geeft in overleg met de ARTIEST noodzakelijke richtlijnen aan de OPDRACHTGEVER over het geluidsvolume, dat de ARTIEST tijdens zijn optreden zal produceren. GAL EVENTS geeft eveneens een richtlijn over op welke plaats, in de ruimte waar wordt opgetreden, indien nodig, het monitorsysteem, PA-systeem, mengpanelen en eventuele volgspot worden geplaatst en bediend. GAL EVENTS bepaalt daarnaast, of tijdens het optreden in de ruimte, waar wordt opgetreden, de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of er tijdens het optreden al of niet zal worden bediend.
9. Indien een DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST omvat het optreden van meerdere artiesten dan is de OPDRACHTGEVER gerechtigd, ingeval een of meer artiesten niet optreden om andere redenen dan overmacht, op de door hem met GAL EVENTS overeengekomen TOTALE UITKOOPSOM uitsluitend in mindering te brengen het bedrag waarvoor de prestatie niet is uitgevoerd, welk bedrag volgens de boeken van GAL EVENTS is aangenomen.
10. Het door GAL EVENTS met de OPDRACHTGEVER vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde TIJDSTIP VAN OPTREDEN van de ARTIEST is bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is GAL EVENTS gerechtigd in overleg met de ARTIEST het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is binden als basis voor de berekening van het meerwerk.
11. GAL EVENTS verplicht zich tot tijdig voor het optreden beschikbaar stellen aan de OPDRACHTGEVER van voldoende publiciteitsmateriaal zoals foto’s, biografie persberichten en affiches.
12. GAL EVENTS is gerechtigd het betreffende onderdeel van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde ARTIEST op het TIJDSTIP VAN OPTREDEN een televisieoptreden of -opname heeft van artistieke prestatie. In dat geval zal de OPDRACHTGEVER van GAL EVENTS geen schadevergoeding kunnen vorderen.
13. In geval van annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid en/of gebruikmaking van de Televisie-clausule van een of meer van de artiesten, bedoeld in de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST, heeft GAL EVENTS het recht desbetreffende rol of het optreden door een andere gelijkwaardige ARTIEST te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum, een en ander na overleg met de OPDRACHTGEVER, zonder extra kosten voor GAL EVENTS.
VI. EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT FESTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN
1. GAL EVENTS is gerechtigd bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen gebruik te maken van de diensten van derden.
2. De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van de derden, als de soort of aard van de gecontracteerde prestaties, volledig bekend te zijn.
3. Het door de OPDRACHTGEVER aan GAL EVENTS vooraf opgegeven aantal personen waarop als onderdeel van het evenement een opdracht tot het verstrekken van spijzen en dranken betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt dat het ingeschakelde horeca(catering)-bedrijf voor meer personen dan geconditioneerd moet leveren is GAL EVENTS gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen als meerwerk te accepteren op de grondslag van de, in de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST, bij aanvang gestelde condities. Het, door het ingeschakelde horeca(catering)-bedrijf en/of GAL EVENTS uiteindelijk gestelde aantal aanwezige personen verminderd met het vooraf gemelde personen is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
4. De door de OPDRACHTGEVER aan GAL EVENTS vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het evenement of festiviteit zijn bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering van het evenement of festiviteit het verzoek doet aan GAL EVENTS het gemelde eind te verschuiven, is GAL EVENTS gerechtigd naar eigen inzicht het verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te accepteren op de grondslag van de in de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST, bij aanvang gestelde condities. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging is bindend als basis voor de berekening meerwerk.
5. De rechten waaronder het auteursrecht, op de door GAL EVENTS vervaardigde WERKEN, met inbegrip van het aan GAL EVENTS verleende exploitatierecht van de rechten over de WERKEN door GAL EVENTS ingeschakelde derde, berust uitsluitend bij GAL EVENTS.
6. De OPDRACHTGEVER verkrijgt het recht tot gebruik van de WERKEN uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST. Voor ieder additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van GAL EVENTS vereist. De OPDRACHTGEVER mag aan derden niet het gebruik van de WERKEN toestaan zonder schriftelijke toestemming van GAL EVENTS aan welke toestemming GAL EVENTS voorwaarden –waaronder financiële- mag stellen.
7. De WERKEN geleverd door GAL EVENTS kunnen door de OPDRACHTGEVER uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Eventuele wijzigingen zijn zonder schriftelijke toestemming van GAL EVENTS niet toegestaan. Wijzigingen geschieden geheel voor rekening en risico van de
OPDRACHTGEVER.
VII. EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT THEATERPRODUKTIES
1. Bij een suppletie-afspraak gelden de volgende regels:
1a. De OPDRACHTGEVER betaalt aan GAL EVENTS de NETTO RECETTE aangevuld met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden TOTALE-UITKOOPSOM zoals vermeld in de aanbieding van het GAL EVENTS.
1b. Indien de NETTO-RECETTE hoger is dan de TOTALE UITKOOPSOM geldt de overeengekomen partageverdeling.
1c. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor, dat GAL EVENTS binnen 10 (tien) dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie schriftelijke gegevens worden verstrekt wat betreft de bruto recette met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en).
1d. De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, kaartverkoop en bespreeksysteem worden in onderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring van GAL EVENTS.
1e. Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisaties, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele en jongerenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in overleg bepaald.
1f. Zowel de OPDRACHTGEVER als GAL EVENTS hebben recht op 4 (vier) vrijplaatsen per voorstelling op de eerste rang.
2. Bij een partage garantieafspraak gelden de volgende afspraken;
2a. De OPDRACHTGEVER betaalt aan GAL EVENTS minimaal het gegarandeerde bedrag.
2b. Over de NETTO-RECETTE boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partageverdeling.
2c. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat GAL EVENTS binnen 10 (tien) dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie schriftelijke gegevens worden verstrekt wat betreft de bruto-recette, met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en).
2d. De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, de kaartverkoop en het bespreeksysteem worden in onderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring van GAL EVENTS.
2e. Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisaties, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele en jongerenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in overleg bepaald.
2f. Zowel de OPDRACHTGEVER als GAL EVENTS hebben recht op 4 (vier) plaatsen per voorstelling op de eerste rang.
3. Bij een partage-afspraak gelden de volgende regels;
3a. Bij een partage-afspraak wordt afgerekend op een vooraf overeengekomen partageverdeling berekend vanuit de NETTO-RECETTE.
3b. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat GAL EVENTS binnen 10 (tien) dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie schriftelijke gegevens worden verstrekt wat betreft de bruto-recette, met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en). 3c. De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, kaartverkoop en bespreeksysteem worden in onderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring van GAL EVENTS.
3d. Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisaties, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele en jongerenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in overleg bepaald.
3 e. Zowel de OPDRACHTGEVER als GAL EVENTS hebben recht op 4 (vier) plaatsen per voorstelling op de eerste rang.
4. Bij uitkoopvoorstellingen ontvangt GAL EVENTS een rekening ter hoogte van de in de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST genoemde TOTALE-UITKOOPSOM, vermeerderd met de auteursrechten en BTW. In de TOTALE-UITKOOPSOM c.q. het partage-aandeel, c.q. de garantiesom, zijn reis- en verblijfskosten,
loonheffing, premie werknemersverzekeringen en dergelijke begrepen tenzij in de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST anders is vermeld. GAL EVENTS heeft recht op 4 (vier) vrijplaatsen per voorstelling op de eerste rang.
5. Bij een eigen risico-voorstelling zijn alle hierna genoemde bepalingen eveneens van toepassing met dien verstande dat GAL EVENTS zaalhuur betaalt aan de OPDRACHTGEVER waarin begrepen alle eventuele extra voorzieningen en kosten waaronder begrepen het gebruik van een goed gestemde pianovleugel, technisch personeel, brandwacht, energiekosten en dergelijke.
6. De OPDRACHTGEVER garandeert dat hij optreedt als organisator van de voorstelling(en) en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de PLAATS VAN OPTREDEN en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.
7. Met betrekking tot het programmaverkoop gelden de volgende regels;
7a. Overname van het programma of een deel hiervan is zonder toestemming van GAL EVENTS niet toegestaan.
7b. De verkoop van het programma geschiedt door het personeel van het theater/schouwburg. Voor deze dienstverlening ontvangt de OPDRACHTGEVER een nader te bepalen vergoeding per verkocht programma.
7c. De verkoopprijs van het programma wordt nader bepaald door GAL EVENTS.
7d. De afrekening van de verkochte programma’s zal na de of bij de laatste voorstelling van een serie door de inspiciënt van de voorstelling met de OPDRACHTGEVER geschieden of via de afrekenborderel worden verrekend.
7 e. Wanneer er sprake is van merchandising (verkoop van affiches, tekstboekjes, beeld- en geluidsdragers en dergelijke) ontvangt de OPDRACHTGEVER 10 (tien) procent over de omzet.
8. Met betrekking tot de affichering gelden de volgende regels;
8a. Door GAL EVENTS wordt een aanvraag-materiaallijst verstrekt met vermelding van beschikbare affiches.
8b. De OPDRACHTGEVER ontvangt gratis een aantal verwacht-affiches.
8c. GAL EVENTS verstrekt aan de OPDRACHTGEVER tegen kostprijs de benodigde affiches desgewenst voorzien van een indruk met de specifieke theater/schouwburggegevens.
8d. Bij partage-bespeling zijn affiche- en advertentiekosten voor rekening van de OPDRACHTGEVER.
8e. GAL EVENTS draagt er zorg voor dat het materiaal ruim een maand voor de voorstelling(en) wordt toegezonden indien de OPDRACHTGEVER zorg heeft gedragen voor tijdige toezending van de aanvraag-materiaallijst.
9. In geval er sprake is van een try-out voorstelling dient de OPDRACHTGEVER aan het PUBLIEK tevoren duidelijk kenbaar te maken dat er sprake is van een inspeelvoorstelling van een nieuw programma met gereduceerde prijzen.
VIII. AANVULLENDE BEPALINGEN
1. VRIJWARING EN GARANTIES
1a. GAL EVENTS staat er voor in bij de ondertekening van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST door generlei verplichtingen verhinderd te zijn om de organisatie en uitvoering van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie na te komen.
1b. GAL EVENTS verklaart in de hoedanigheid van organisatiebureau bij een DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST gesloten tussen GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER waarbij de betaling van een TOTALE-UITKOOPSOM is overeengekomen de zorg en verantwoordelijkheid, voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST optredende artiest bij de desbetreffende toeleverancier te plaatsen.
1c. GAL EVENTS verklaart in de hoedanigheid van organisatiebureau bij een DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST gesloten tussen GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER waarbij de betaling van een TOTALE UITKOOPSOM is overeengekomen zorg en verantwoordelijkheid voor het desbetreffende optreden in Nederland van buitenlandse artiesten afkomstig uit een niet EG-land, deze in het bezit zijn van de benodigde tewerkstelling en verblijfsvergunningen afgegeven door de daartoe bevoegde instanties bij de desbetreffende toeleverancier te plaatsen.
2. VOORTIJDIGE ANNULERING VAN DE DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST
2a. De OPDRACHTGEVER is niet meer gehouden aan de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST indien GAL EVENTS in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt, liquideert, of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van GAL EVENTS. In dit geval zal GAL EVENTS geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
2b. De OPDRACHTGEVER verplicht zich om bij voortijdige beëindiging van zijns wege van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST te vergoeden aan GAL EVENTS:
– 25% van de aangeboden totale uitkoopsom, in de periode liggende tussen het tot stand komen van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST en 3 kalendermaanden voor de datum van het evenement of de productie
– 75% van de aangeboden totale uitkoopsom, in de periode liggende tussen 3 kalendermaanden en 1 kalendermaand voor de uitvoeringsdatum van het evenement of de productie
– 100% ofwel de totaal aangeboden uitkoopsom, in de periode liggende tussen 1 kalendermaand voor, en de uitvoeringsdatum van het evenement of de productie
2c. GAL EVENTS is niet meer gehouden aan de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de OPDRACHTGEVER in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de OPDRACHTGEVER of als de OPDRACHTGEVER zich niet aan de betalingsvoorschriften houdt. In dit geval zal de OPDRACHTGEVER geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
3. AFDRACHT LOON(BELASTING)HEFFING EN PREMIE WERKNEMERSVERZEKERINGEN
In geval door GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER een DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST is gesloten waarbij de OPDRACHTGEVER een ‘netto-gage’ direct aan de ARTIEST geacht wordt te betalen, is de OPDRACHTGEVER gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan en andere wettelijke verplichtingen.
4. MUZIEKAUTEURSRECHTEN
4a. Eventuele BUMA/STEMRA rechten komen voor rekening van de OPDRACHTGEVER, tenzij anders is overeengekomen. De auteursrechten worden berekend over de TOTALE-UITKOOPSOM of NETTO-RECETTE.
4b. GAL EVENTS verplicht zich jegens de OPDRACHTGEVER de muziek-auteursrechten af te dragen aan de betreffende auteursrechtenorganisatie.
5. OVERMACHT
5a. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
5b. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn;
– gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag;
– een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;
– gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan;
– ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest
– storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen;
5c. In geval van overmacht zal de OPDRACHTGEVER aan GAL EVENTS nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
5d. Indien de overmacht toestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de OPDRACHTGEVER en GAL EVENTS het recht de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald over aftrek van in redelijkheid gemaakte kosten en/of onkosten.
5 e. Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie van GAL EVENTS en door GAL EVENTS ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op. De OPDRACHTGEVER bepaalt na overleg met GAL EVENTS ingeval het een stagnatie in het optreden van een ARTIEST betreft, de duur van het uitstel. Indien de ARTIEST na het verstrijken van de duur van het uitstel zich alsnog presenteert om op te treden heeft de OPDRACHTGEVER het recht dit betreffende optreden niet door te laten gaan, zonder dat de ARTIEST enige aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverminderd het recht van de OPDRACHTGEVER schadevergoeding van GAL EVENTS te vorderen wegens tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.
5f. GAL EVENTS zal zijn uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de OPDRACHTGEVER het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft GAL EVENTS echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. GAL EVENTS zal steeds tevoren wel in overleg met de OPDRACHTGEVER treden over noodzakelijk geachte veranderingen als hier bedoeld.
5g. Indien de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST door GAL EVENTS moet worden uitgevoerd in door –niet door GAL EVENTS gecontracteerde derden- ter beschikking gestelde ruimten, is GAL EVENTS op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derde ter beschikking worden gesteld, onverminderd het recht van GAL EVENTS om nakoming van de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST te vorderen.
IX. PRIJZEN
Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische- en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de aanbieding c.q. van de totstandkoming der DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST.
Indien voor de levering c.q. uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt –ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden- heeft GAL EVENTS te haren keuze het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de OPDRACHTGEVER in rekening te brengen hetzij de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de TOTALE-UITKOOPSOM of de laatste termijn daarvan.
X. BETALINGEN
1. De OPDRACHTGEVER is gehouden GAL EVENTS onder aftrek van eventuele vooruitbetalingen, volledig te betalen uiterlijk 10 (tien) werkdagen voor het evenement, festiviteit, optreden, theaterproductie, tenzij anders is overeengekomen.

2. Betalingsconditie; betaling door OPDRACHTGEVER van bedragen die ingevolge een overeenkomst of andere schriftelijke bevestiging met GAL EVENTS tot stand zijn gekomen, dienen als volgt betaald te worden:
– 75% TOTALE UITKOOPSOM bij bevestiging voorstel
– Oplopend naar 90% TOTALE UITKOOPSOM gedurende periode tussen bevestiging en uitvoering evenement
– Betaling laatste 10% geschiedt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang evenement.
– Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden na factuurdatum.
3. Ter voorfinanciering van het concert en/of optreden is GAL EVENTS gerechtigd naast de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST tevens een voorschotnota te sturen aan de OPDRACHTGEVER van maximaal 25% van de aangeboden TOTALE UITKOOPSOM.
4. Ter voorfinanciering van het evenement en/of festiviteit is GAL EVENTS gerechtigd naast de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST tevens een voorschotnota te sturen aan de OPDRACHTGEVER van maximaal 75% van de aangeboden TOTALE UITKOOPSOM.
5. Ter voorfinanciering van het nieuwe theaterseizoen is GAL EVENTS gerechtigd naast de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST tevens een voorschotnota te sturen aan de OPDRACHTGEVER van maximaal 10% van de aangeboden TOTALE UITKOOPSOM.
6. Indien de hierboven vermelde vooruitbetaling niet bij de opdracht is betaald heeft GAL EVENTS het recht de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de OPDRACHTGEVER uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten van GAL EVENTS.
7. De OPDRACHTGEVER is niet gerechtigd enige vordering die hij op GAL EVENTS heeft of pretendeert te verrekenen met de door hem aan GAL EVENTS verschuldigde TOTALE UITKOOPSOM of een deel daarvan.
8. GAL EVENTS behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de OPDRACHTGEVER te vorderen. De OPDRACHTGEVER is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen, of, indien hij naar het oordeel van GAL EVENTS niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen.
9. Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied is door de OPDRACHTGEVER een rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend- ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundiger bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de OPDRACHTGEVER waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de TOTALE UITKOOPSOM bedragen, met een minimum van € 100,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
10. Indien een OPDRACHTGEVER en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 8 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is GAL EVENTS zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de OPDRACHTGEVER uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van GAL EVENTS om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
11. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en rechtswege alle aan de OPDRACHTGEVER toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde WERKEN vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op GAL EVENTS. GAL EVENTS is alsdan gerechtigd ieder eerder gebruik van WERKEN te doen beëindigen.
XI. RECLAMES, BOETEBEDING EN SCHADEVERGOEDING
1. RECLAMES
Reclames worden door GAL EVENTS slechts in behandeling genomen indien bijeen constatering van te reclameren zaken deze onverwijld door de OPDRACHTGEVER aan GAL EVENTS zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan GAL EVENTS zijn bevestigd. Indien de schriftelijke reclame niet uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na uitvoering van de DRAAIBOEK- OF ANDER OVEREENKOMST aan GAL EVENTS is verstuurd, wordt GAL EVENTS geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Reclames geven geen recht tot inhouding van factuurbedragen.
2. BOETEBEDING
In de gevallen onder VI leden 5, 6 en 7 vermeld, waarin de OPDRACHTGEVER zijn verplichtingen jegens GAL EVENTS niet nakomt verbeurt de OPDRACHTGEVER aan GAL EVENTS zonder dat enige
ingebrekestelling nodig zal zijn, een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging of compensatie of schuldvergelijking vatbare schadevergoedingen, gelijk aan 20 (twintig) procent van de in de schriftelijke aanbieding aangeboden of in de DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST overeengekomen TOTALE UITKOOPSOM voor elke overtreding, respectievelijk voor iedere dag of een gedeelte ervan dat een dergelijke overtreding voortduurt.
3. SCHADEVERGOEDING
Onverminderd de rechten van partijen te ontlenen uit deze voorwaarden komen de vervolgingskosten en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, ten laste van de veroordeelde partij waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de TOTALE UITKOOPSOM bedragen, met een minimum van € 100,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces en executiekosten.

XII. AANSPRAKELIJKHEID
1. De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door het GAL EVENTS of door derden al dan niet tegen betaling aan de OPDRACHTGEVER in bruikleen gegeven goederen zoals bijvoorbeeld serviesgoed, tafellinnen, glaswerk en dergelijke en vrijwaart GAL EVENTS voor schadeclaims van derden.
2. De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor apparatuur schade, ontstaan door, voor, tijdens en/of na het concert en/of optreden/uitvoering van een event, opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of eventuele schade door PUBLIEK toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties, overige materialen (bijvoorbeeld schade aan ingehuurde voertuigen/machines), alsmede het zoekraken van en/of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het PUBLIEK toegebracht.
XIII. GESCHILLEN
Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST ontstaan tussen GAL EVENTS en de OPDRACHTGEVER, zullen worden gebracht bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement waar GAL EVENTS is gevestigd.
De OPDRACHTGEVER is gerechtigd de vordering in te stellen bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon/vestigingsplaats van de OPDRACHTGEVER of de vestigingsplaats van diens jurist.
Op alle voorwaarden waarop de aanbieding, DRAAIBOEK- OF ANDERE OVEREENKOMST geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.